Φυσική Α' Λυκείου (OLCPB0LSA0000620-101)

Γλωσσάριο

Δ | Ε | Θ | Κ | Μ | Π | Τ | Φ
Όρος Ορισμός
Διάστημα
Κατηγορία: Κινηματική
Διάστημα (S) είναι η συνολική απόσταση που διανύει ένα σώμα και έχει μονάδες τα μέτρα (m).